BADANIA, KONTROLE I NAPRAWY WCIĄGNIKÓW

 • przeglądy mechanizmu i korpusu
 • konserwacje
 • obciążenia dynamiczne
 • naprawy wciągników
 • Producent zawiesi gwarantuje bezpieczną eksploatację tylko w przypadku bezwzględnego przestrzegania warunków zawartych w instrukcji użytkowania. Użytkujący są zobowiązani do przeprowadzenia regularnych kontroli okresowych zawiesi przez kompetentne osoby, w terminach określonych Instrukcją Eksploatacji.Obsługi i Konserwacji.

  Regularne kontrole zapewniają bezpieczeństwo w miejscu pracy, przedłużają żywotność zawiesi. Jeżeli kontrola wykaże jakiekolwiek uszkodzenia obniżające bezpieczeństwo użytkowania, podejmiemy się ich naprawy!

 • Kontrole przeprowadzane są zgodnie z normami
 •         - PN-EN 13414-1+A2:2009 Zawiesia z lin stalowych
          - PN-91/M-84701 Zawiesia łańcuchowe

 • Kontrole są przeprowadzane przez naszą kadrę posiadającą wieloletnie doświadczenie i stosowną wiedzę w tym zakresie.
 • Zawiesia są poddawane szczegółowemu przeglądowi i próbom obciążeniowym.
 • Po przeglądzie zostanie wystawiony Certyfikat Prób i Kontroli z zapisem, że zawiesie jest „wolne od jakichkolwiek uszkodzeń mogących obniżać bezpieczeństwo jego eksploatacji”.
 • Zawiesie zostanie ocechowane nr Certyfikatu, udźwigu i daty następnej kontroli.
 • Do naprawy używane są wyłącznie materiały atestowane.
 • Zasady użytkowania zawiesi

 • zawiesiami powinien posługiwać się wyłącznie operator znający zasady ich użytkowania
 • przed użyciem należy zawsze sprawdzić stan techniczny zawiesia
 • nie przekraczać dopuszczalnego obciążenia roboczego dla danego sposobu mocowania
 • nigdy nie stawać pod zawieszonym ładunkiem, jeśli konieczne jest prowadzenie ładunku ręką, zawsze kłaść ją na górnej powierzchni podnoszonego elementu
 • nigdy nie manipulować palcami przy dolnej stronie ładunku
 • stać w bezpiecznej odległości w czasie podnoszenia lub opuszczana ładunku
 • sprawdzać prawidłowość rozłożenia ciężaru i jego mocowania przed podnoszeniem
 • używać zawiesi z czytelnym i legalnym oznaczeniem
 • stosować się do wskazówek i zaleceń w instrukcji użytkowania.
 • Imię i Nazwisko
  E-mail
  Telefon
  Temat
  Wiadomość

  Dodaj komentarz